Úplné podmínky soutěže "Šestá zdarma"

1. Organizátor soutěže

Organizátorem této soutěže (dále jen “Soutěž”) je La Lorraine, a. s., IČO 25544551, U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14504 (dále jen “Organizátor“). Správcem osobních údajů je rovněž organizátor.

2. Doba konání a místo konání soutěže

Soutěž je vyhlášena na dobu od 10. 6. 2019 do 7. 9. 2019 (dále jen “Doba konání soutěže“) a je organizována pouze na provozovně Panos na ulici Masarykova 22, 602 00, Brno-střed (dále jen “místo konání soutěže”), vlastněné organizátorem soutěže.

3. Seznam výher

Hlavní výhrou soutěže jsou 2 ks lístků do Letního kina Špilberk v Brně (dále jen “Výhra”). Celkem je do soutěže zařazeno 25 hlavních výher, tj. 50 lístků celkem. Lístky lze využít na libovolné promítání Letního kina Špilberk v průběhu července, srpna a září 2019, nejpozději však do 11. 9. 2019.

4. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která v době konání soutěže v místě konání soutěže nakoupí 5 produktů, každý v minimální hodnotě 79 Kč, tyto nákupy prokáže 5 razítky v hrací kartě “Šestá zdarma!” (dále jen “hrací karta”), vyplní pole Jméno a příjmení, Email, Telefon, Datum a Podpis v hrací kartě, a tuto hrací kartu odevzdá v místě konání soutěže (dále jen “účastník soutěže”).

Účastníkem soutěže nemůže být fyzická osoba, která je zaměstnancem La Lorraine, a. s., ani spolupracujících společností (dále jen “franšízant” či “zaměstnanec franšízanta”).

Účastník opravňuje organizátora provádět veškeré nezbytné kontroly týkající se jeho/její vlastní totožnosti. Odmítnutí kontroly, či uvedené nepravdivých informací v rámci soutěže bude automaticky vést k diskvalifikaci a vyloučení účastníka ze soutěže.

5. Výběr výherců soutěže

Organizátor vylosuje v každém z 5 následujících termínů (dále jen “Den výběru výherců”), tj. v úterý 25. 6., úterý 9. 7., úterý 23. 7., úterý 6. 8. a úterý 20. 8., vždy maximálně 5 účastníků, kteří získají nárok na hlavní výhru (dále jen “Výherce”). Do každého slosování jsou zařazeni vždy všichni účastníci, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži.

Počet výher na jednoho účastníka není omezen, tj. jeden účastník může vyhrát více výher, splní-li vždy všechny podmínky účasti v soutěži.

6. Oznámení výherců a předání výhry

Organizátor oznámí účastníkovi nárok na výhru nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne výběru výherců (dále jen “Den oznámení výhry výherci”). Organizátor kontaktujte výherce skrze kontaktní údaje poskytnuté účastníkem v hrací kartě, primárně písemnou formou (e-mail, SMS), případně telefonicky.

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jména výherců také na Facebook stránce organizátora

Výherce je povinen si převzít výhru v místě konání soutěže, provozovně Panos, Masarykova 22, Brno. Výherce je povinen si výhru vyzvednout osobně během otevírací doby prodejny, tj. v pracovní dny od 6:00 do 20:00, nebo v sobotu od 08:00 do 14:00.

Výherce může být při převzetí výhry zaměstnancem organizátora vyzván k doložení jeho/její totožnosti, aby prokázal svůj nárok na výhru.

Výherce soutěže nemá právo výhru zpětně směnit za hotovost, produkty ani služby organizátora.

Výherce nemá právo na kompenzaci v případě, že si výhru nevyzvedne, či si ji vyzvedne až po posledním promítání Letního kina Špilberk, nebo se nebude moci zúčastnit promítání z důvodu nespočívajících na straně organizátora (špatné počasí, zrušení promítání či jiný důvod).

Nevyzvedne-li si výherce výhru do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výhry výherci, propadají lístky organizátorovi soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

Odevzdáním a podpisem hrací karty souhlasí účastník soutěže se

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyla účinnosti dne 25. 5. 2018.

Údaje o následujících parametrech zpracování osobních údajů naleznete v obecných podmínkách organizátora kdykoli online, na webu https://panos.online/gdpr.html

8. Další ustanovení a podmínky

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny Doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady. Organizátor neručí za případné prodlevy v předání výhry.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník z akce vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly či podmínkami této Soutěže nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi účastníkem a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 10. 6. 2019